Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý

Tôi trải qua những năm tháng như một học sinh bình thường, đi học từ cấp một đến cấp ba, và đó không phải là một môi trường nghệ thuật, nên việc một đứa biết vẽ như tôi là rất hiếm, nên tôi mặc nhiên nổi tiếng cấp trường, cấp khối là vẽ rất đẹp. Chính điều đó khiến tôi không biết được giới hạn của mình ở đâu. Chính khi đến với DEC, tôi mới nhận ra được khả năng của mình đến đâu.
 
DECer : Nguyễn Thuý Lê Thanh 
 
 
 Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý 1
 
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  2
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  3
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  4
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  5
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  6
 
 Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  7
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  8
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  9
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  10
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  11
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  12
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  13
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  14
 
 Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  15
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  16
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  17
 
 Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  18
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  19
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  20
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  21
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  22
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  23
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  24
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  25
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  26
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  27
 
Một số bài vẽ diễn hoạ thời trang trong 3 tháng mùa hè của Thuý  28